INSKRYWINGSVORM
ENROLLMENT FORM
2021

SLUITINGSDATUM 31 AUGUSTUS 2020
CLOSING DATE 31 AUGUST 2020

VERANTWOORDELIKEID VAN 'N OUER/VOOG VAN 'N LEERLING WAT AANSOEK DOEN VIR TOELATING

NB! Hierdie is ‘n AANSOEKVORM vir toelating tot Hoërskool Standerton en NIE ‘N REGISTRASIEVORM NIE!
‘n Volledige afskrif van die Toelatingsbeleid is op aanvraag by die skool beskikbaar.
Die volgende is ‘n verkorte uittreksel uit dié Toelatingsbeleid.

Geagte Ouer/Voog

1. AANSOEK VIR ‘N EERSTE TOELATING: Sien asseblief toe dat BLADSY 2 tot 5 met PERSOONLIKE BESONDERHEDE netjies, volledig en in drukskrif voltooi is voordat hierdie aansoekdokument ingehandig word vir hantering.

2. Die volgende dele van hierdie dokument moet asseblief noukeuring deur alle Ouers/Voogde van aansoekers vir toelating bestudeer en, waar van toepassing, voltooi word. U as ouer/voog moet u kennisname van, en instemming met, die inhoud van hierdie dokument en die korrektheid van voltooide dele bevestig met die ondertekening van ‘n onderneming op bladsy 7 van hierdie dokument.
• Finansiëlebeleid van die Beheerliggaam en besonderhede van rekeningpligtige (bl. 4)
• Buitemuurse aktiwiteite en leierskap (bl. 7)
(Voltooi asseblief en laat parafeer vir bevestiging deur voogonderwyser).

3. Toelating ten opsigte van ouderdom sal streng toegepas word soos bepaal deur die SA Skolewet van 1996 wat die maksimum ouderdom per graad stel as:
Gr. 8 – 16 jaar; Gr. 9 – 17 jaar.

5. Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2020