Departemente

Departement van Natuurlike Wetenskappe
Department of Natural Sciences

In Graad 8 en 9 bied ons Natuurwetenskappe aan wat onder ander insluit studie oor lewende organismes, chemiese stowwe, energie en elektrisiteit

We have six teachers involved in this department and achieved a lot of awards on circuit, district and provincial level due to good performances.

Ons neem aktief deel aan EXPO en Olimpiades en verwelkom enige iemand wat van uitdgagings hou!

Daar is ook drie onderwysers betrokke by die onderrig van Natuurwetenskappe in Gr 8 en 9, wat bestaan uit ‘n Biologie- en ‘n Wetenskap komponent.

Die volgende temas word in die verskillende jare behandel:

(a) Gr 8 – Ekologie en Mikro-organismes

(b) Gr 9 – Die menslike liggaam

Another three teachers teach Natural Sciences to the Grade 8 and 9 learners.  Natural Sciences consists of a Biology as well as a Physical Sciences component.

The following themes are covered in the different grades:P

(a) Gr8 – Ecology and Micro-organisms.

(b) Gr9 – The human Body.

Fisiese Wetenskap
Physical Science

Natural Science forms the base for Physical Science and Life Science in Grade 10 and 12.

Fisiese Wetenskap is noodsaaklik vir verdere studie in rigtings soos ingenieurswese, medies, veeaartseny en gesondheidswetenskappe.

Lewenswetenskappe
Life Science

Daar is tans drie onderwysers betrokke by die onderrig van Gr 10 tot 12 Lewenswetenskappe.

Die volgende temas word in die verskillende jare behandel:
(c) Gr 10 – Die plantliggaam en sekere aspekte van die menslike anatomie in meer detail.

(d) Gr 11 – Sekere plantgroepe en ook sekere strukture in die menslike liggaam in meer diepte.

(e) Gr 12 – Genetika, Menslike voortplanting en Menslike Evolusie.

Currently there are three teachers involved in the teaching of Gr 10 to 12 Life Sciences.

The following themes are covered in the different grades:

(c) Gr 10 – The plant body and certain aspects of the human body in more detail.

(d) Gr 11 – Certain plant groups as well as certain aspects of the human body in more detail.

(e) Gr 12 – Genetics, Human Reproduction and Human Evolution. 

Departementshoof - Vakant

Departement Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Department of Economic and Management Sciences

1. Departement Ekonomiese en Bestuurwetenskappe

Economic and Management Sciences as a Learning area is presented in the GET-phase (gr8 and 9). It focuses on a wide variety of topics, including Business Studies, Economics as well as Accounting. 

Indien leerders die leerarea suksesvol voltooi het aan die einde van Graad 9, behoort hulle genoegsame kennis en vaardighede ingepalm het, om ‘n vakkeuse uit te oefen wat vakke soos Ekonomie, Besigheidstudies en Rekeningkunde insluit wat aangebied word in die VOO-fase (graad 10 – 12).

At Standerton High School’s Department of Economic Management and Sciences we strive not only to achieve excellent results at the end of grade 12, but also to prepare learners for tertiary studies.

BAKGAT B.Com leerders verower gereeld “Golden Key” status en ons is baie trots op hulle! Ons Departement bestaan uit agt uitstekend-gekwalifiseerde leerkragte.  In all three FET-phase subjects we frequently receive numerous awards on District as well as Provincial level.  At the end of 2016 both our Business Studies and Economics Teachers received Gert Sibande District awards for “Best performing Educators in big enrolment subjects”.  Ons Rekeningkunde uitslae was die beste in die Gert Sibande Distrik in 2014 asook in die Lekwa Wes kring vir 2015.

Our Accounting Department regularly participate in the Proverto SAIPA National Accounting Olympiad.

Mariette Koen - Departementshoof

Departement van Tegnologie
Department of Technology

In Graad 8 en 9 bied ons tegnologie aan, wat aansluit by baie vakke wat in Graad 10 – 12 aangebied word, spesifiek in die veld van IGO.

Die volgende onderwerpe word behandel:
Strukture, Grafiese kommunikasie, Meganiese stelsels, Nuwe tegnologie, Ratstelselsels, Impak van Tegnologie en Elektrisiteit.

Leerders geniet die vak baie, omdat daar ‘n praktiese deel van die vak is waar die leerders graag projekte bou.

In Grade 8  and 9 we offer Technology, which is part of many subjects offered in Grades 10-12, specifically in the field of IGD.

The following topics are discussed:

Structures, Graphic Communication, Mechanical Systems, New Technology, Gear Systems, Impact of Technology and Electricity.

Learners enjoy the subject a lot, because there is a practical part where the learners build interesting projects.

Alex van Rooyen - Departementshoof

Departement van Wiskunde
Department of Maths

Wiskunde help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder.

The Mathematics skills of problemsolving enable us to understand better with insight, and it teaches us to think resourcefully.

Leerders wat beoog om Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie en Rekeningkunde te neem, is verplig om ook Wiskunde te neem.  These subjects can not be chosen without Mathematics.

Mathematics is essential for most courses done at University level and nowadays even the trases requires Mathematics. SHS se Wiskunde Departement bestaan uit die volgende personeel:

Graad 8: Mev. Y. van der Hoven

Graad 9: Mej. W Viljoen

Graad 10: Mej. D. van Schalkwyk

Graad 11: Mev. S. Steyn

Graad 12: Mev. E. Viviers (DEPARTEMENTSHOOF WISKUNDE)

Ons neem elke jaar deel aan die Nasionale Olimpiade, wat leerders ook blootstel aan vrae wat meer insig verg. 

Addisionele Wiskunde TBA

Erika Viviers - Departementshoof

Departement van Tale
Department of Languages

English

A competent, dedicated group of lady teachers manage the English Department at school.  The FAL group of teachers (Alté van der Linde, Zania van Heerden and Elisma Roux) are all extremely positive about the subject!

The HL group is very professional and inspired! They are Paulina Britz, Shimelle Nezar, Zania van Heerden and Elisma Roux.

 

The motto of this department is: LOVE THE LANGUAGE!

Alté van der Linde - Departementshoof

Departement van Sosiale Wetenskappe
Department of Social Sciences

...

Koos Fick - Departementshoof